The Publishing House

Yukio Yokoyama – Piano

Yukio Yokoyama

© Katsumi Ohmura